Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
EDICTE DE L AJUNTAMENT D ALBAIDA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE L IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 1582/2017 Procediment Genèric Ordenances i reglaments EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 24/11/2017
Anunci de Convocatòria sessió ordinària 28 11 2017 1816/2017 Convocatòria de Sessió del Ple Anuncis Decret convocatòria Ple sessió ordinària 28 de novembre, ref. 14/2017 23/11/2017
Anunci de la convocatòria JGL sessió ordinària 24 de novembre ref 46.2017 1925/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncis Decret convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària 24 de novembre, ref. 46/2017 23/11/2017
Anunci en el Tauló d'Edictes i Pàgina Web de l'Ajuntament 1772/2017 Llicència d'Activitat. Urbanisme LAC022/2017 GASOLEOS BENIGANIM SL LLICENCIA AMBIENTAL 06/11/2017
Edicte aprovació inicial modificació crèdits 31/2017 1750/2017 Modificació de crèdit Pressupost EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 31/2017, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 02/11/2017
ANUNCI APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017 1143/2017 3.2.1.1.2017 Expedient d'Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament d'Albaida 2017 Pressupost ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA 2017, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 31/08/2017
Llista definitiva de candidats a Jurat bienni 2017-2018 Els Meus Documents Altres Anuncis Llistat definitiu de candidats a Jurats. Període de vigència fins al 31 de desembre de 2018 09/01/2017